Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag om ändring i brottsbalken.

Förslaget innebär att straffmaximum för köp av sexuell tjänst höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Syftet med skärpningen är att skapa ytterligare utrymme för en mer nyanserad bedömning av straffvärdet vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst.

Omständigheterna vid enskilda brott mot förbudet mot köp av sexuell tjänst kan variera, ibland mycket. Omständigheterna bör i större utsträckning än i dag få genomslag vid bedömningen av straffvärdet. Detta gäller även sådana omständigheter som talar i skärpande riktning. Exempel på omständigheter som bör tala för en strängare bedömning är att den som utför en sexuell tjänst befinner sig i en skyddslös eller annars utsatt situation, kanske på grund av ett psykiskt funktionshinder, märkbar alkohol- eller annan drogpåverkan eller att hon eller han är ett offer för människohandel.

Advokatsamfundet var i sitt remissvar till betänkandet Förbud mot köp av sexuell tjänst – En utvärdering 1999 – 2008 (SOU 2010:49) positivt till den föreslagna höjningen av maxstraffet, främst för att det ger utrymme för en mer differentierad straffutmätning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Till lagrådsremissen

Till Advokatsamfundets remissvar.