Advokatsamfundet riktar i sitt remissvar hård kritik mot flera av förslagen i Målutredningens betänkande.

Utredningen vill bland annat införa prövningstillstånd för överklagande i alla äranden till hovrätt och kammarrätt. Advokatsamfundet avstyrker förslaget och skriver bland annat:

"Advokatsamfundet motsätter sig ett generellt införande av prövningstillstånd på sätt som föreslås i betänkandet och menar att det vore oförenligt med grundläggande rättssäkerhetsprinciper att inte som huvudregel ge den enskilde rätt att få sin sak prövad i ytterligare en instans i mål som kan leda till så långtgående rättsverkningar som straffrättsliga påföljder, administrativa frihetsberövanden, liksom skatte- och avgiftstillägg innebär. Innan någon ytterligare inskränkning görs, bör under alla omständigheter en trovärdig analys göras av effekterna av införandet av prövningstillstånd i tvistemål med avseende på dess inverkan på rättssäkerheten."

Advokatsamfundet säger också nej till förslaget om att låta tingsrätterna själva bestämma om rättens sammansättning.

Till Advokatsamfundets remissvar.

Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)