Den 1 januari 2011 trädde en ändring av Advokatsamfundets stadgar i kraft vad avser tidskravet för inträde i Advokatsamfundet. Ändringen innebär att tidskravet praktisk juridisk verksamhet ändrats från fem till tre år.

Samtidigt som kvalifikationstiden förkortas skärps kraven på innehållet i den verksamhet som utövas.

Den som har arbetat med annan kvalificerad juridisk verksamhet än tjänstgöring på advokatbyrå eller drivande av egen juridisk byrå kan få dispens från treårskravet. Liksom tidigare kan man högst få dispens för ett av de tre åren. Den som söker dispens får räkna en tredjedel av den tid han eller hon har arbetat med annan kvalificerad verksamhet. Till exempel kan den som har arbetat som biträdande jurist i två år och som domare i tre år beviljas dispens, så att ett av åren som domare kan tillgodoräknas. Om det finns synnerliga skäl, finns det dessutom en möjlighet till utökad dispens.

Notariemeritering har bedömts som en värdefull och uppskattad merit hos biträdande jurister. Därför kan notariemeritering tillgodoräknas sökande som dispensgrundande tid, trots att sådant arbete tidigare inte har kunnat tillgodoräknas sökande som kvalificerat juridiskt arbete. I fortsättningen kan en tredjedel av den tid man har arbetat som tingsnotarie räknas som dispensgrundande.

Det nya treårskravet innebär inte någon förändring i kvalitet på eller det antal referenser som sökande har att åberopa för att styrka sin lämplighet. Samma krav som gällt hittills gäller även efter införandet av ett skärpt treårskrav.

Till biträdande jurister: Uppdatera din kvalifikationstid (som används vid anmälan till delkurser och examen)
Det nya treåriga tidskravet för inträde i Advokatsamfundet, som trädde i kraft den 1 januari 2011, påverkar den kvalifikationstid som ska anges vid anmälan till advokatkurs (delkurs 1-3) och examination. Via länken nedan kan du kontrollera den kvalifikationstid som du senast har angett samt uppdatera din kvalifikationstid om den inte stämmer.

Logga först in på www.advokatsamfundet.se med personnummer och lösenord och klicka därefter här!