Svea hovrätt har, två år efter processreformen En modernare rättegång (EMR), nu sammanställt sina erfarenheter från reformen i en promemoria. Där presenteras också riktlinjer på de områden där reformen skapat osäkerhet och oklarheter, bland annat i fråga om hur och när omförhör får hållas i hovrätten.

I promemorian behandlas tre områden som påverkats av reformen, nämligen allmänna processrättsliga frågor, teknikfrågor och frågor kring reglerna om prövningstillstånd. För varje område har en arbetsgrupp identifierat relevanta frågeställningar, diskuterat dessa och föreslagit lösningar och förhållningssätt. 

Till promemorian En modernare rättegång Hovrättsprocessen

Redan förra året enades presidenterna i de sex hovrätterna i Sverige om rekommendationer som gäller de bestämmelser som infördes genom reformen En modernare rättegång (EMR). Syftet med rekommendationerna är bland annat att nå en enhetlig och förutsebar tillämpning av de processbestämmelser som ändrades genom EMR-reformen.

Till hovrättspresidenternas rekommendationer