Nu har Advokatsamfundets cirkulär nr 3/2011 publicerats.

Rapporten Översyn avseende möjligheterna till disciplinärt ingripande mot advokat följer med cirkuläret.

Advokatsamfundets styrelse har beslutat att remittera rapporten till samfundets lokalavdelningar för behandling vid avdelningarnas årsmöten.

Rapporten är skriven av en arbetsgrupp som har haft i uppdrag att utforma förslag om möjligheterna att ingripa disciplinärt mot advokater när det gäller deras privata angelägenheter.

Arbetsgruppen föreslår att en möjlighet att ingripa disciplinärt ska införas om en advokat gör sig skyldig till allvarlig brottslighet utan samband med advokatverksamheten. Gruppen föreslår att samma sak ska gälla om en advokat gör sig skyldig till upprepad brottslighet och det finns synnerliga skäl. Påföljden ska i båda fallen vara uteslutning.

Förslaget innebär att rättegångsbalken och stadgarna för Sveriges advokatsamfund behöver ändras. Dessutom behöver tillägg göras till kommentaren till Vägledande regler om god advokatsed.

Läs cirkuläret med rapporten