Advokatsamfundet tar tacksamt emot svar från berörda advokater på bifogade frågor som från EU-kommissionen vidarebefordrats via Justitiedepartementet (länkar till frågor och underlag finns nedan).

Kommissionen har i flera olika sammanhang lyft fram möjligheten att tillskapa ett valbart avtalsrättsligt instrument som parter kan välja att låta bli tillämpligt på deras avtal. Mot denna bakgrund har Europaparlamentet valt att tillsätta en utredning beträffande hur nu befintliga valbara rättsliga instrument fungerar. Utredningen har i sin tur ställt ett antal frågor till bl.a. Sverige angående detta (se bifogade dokument). De rättsområden som berörs av frågorna är (I) civilprocessrättsliga regler, (II) immaterialrätt, (III) associationsrätt samt (IV) viss familjerätt.

I det bifogade frågeformuläret förekommer ett flertal frågor som rör vilken kunskap bl.a. advokater, domare och konsumentorganisationer har om de nu förekommande valbara instrumenten och hur de tillämpar dessa. Justitiedepartementet önskar erhålla er hjälp med att besvara dessa frågor.

De frågor som i första hand kommer i fråga för advokatverksamhet är  C) I 1, C) II 4 andra stycket, C) III 2  samt D) 1-4. Eventuellt kan advokater bidra med svar även avseende frågorna under punkt C) II 1-3 och 5 och gärna i förekommande fall bidrar med de synpunkter och/eller information ni har avseende andra frågor i enkäten, i synnerhet dem i B) och E).

Frågeformulär

Underlag

Svaren, som ska författas på engelska, emotses per e-post senast den 11 februari 2011 ställda till stf. Chefsjuristen Johan Sangborn johan.sangborn@advokatsamfundet.se