Den 11 maj undertecknade Sverige Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer i samband med att konventionen öppnades för undertecknande vid Europarådets ministermöte i Istanbul. Sverige representerades av utrikesminister Carl Bildt.

Konventionen är resultatet av två års förhandlingsarbete. Den innehåller bland annat bestämmelser om förebyggande åtgärder, om skyddsåtgärder för offren, om materiell straffrätt samt straffprocessuella bestämmelser och bestämmelser om internationellt samarbete.

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, CETS No. 210 (konventionstexten på engelska)

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, STCE nº 210 (konventionstexten på franska)