Brister i statistik och uppföljning gör det svårt att skilja på vad som är en bra eller en dålig offentlig upphandling. Det konstaterar Konkurrensverket i en rapport och ger flera förslag på hur statistiken kan förbättras.

Varje år upphandlar stat, kommuner, landsting och andra offentliga aktörer varor och tjänster för mellan 500 och 600 miljarder kronor. Analyser av hur den offentliga upphandlingen kan förbättras kräver bra underlag, så att det allmänna kan garantera att medlen används på det mest effektiva sättet. Men idag finns stora brister i statistiken, enligt Konkurrensverkets rapport Bättre statistik om offentliga upphandlingar.

Under första halvåret 2010 annonserades över 10 000 upphandlingar, men tre fjärdedelar av dessa låg under de så kallade tröskelvärdena och ingår därmed inte i den statistik som tas fram enligt EU:s riktlinjer. Brister i uppföljning och statistik gör det svårt att skilja på vad som är en bra och en dålig upphandling. Därför anser Konkurrensverket att det är angeläget att förbättra upphandlingsstatistiken avsevärt.

I rapporten presenteras ett antal förslag om hur statistiken kan förbättras för att få fram bättre beslutsunderlag på sikt.

Bättre statistik om offentliga upphandlingar (Konkurrensverkets rapport 2011:5)