Sveriges advokatsamfund har yttrat sig över Sexualbrottsutredningens betänkande Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71).

Advokatsamfundet avstyrker de viktigaste av utredningens förslag.

Samfundet säger nej till

  • utvidgning av det straffbara området för våldtäkt
  • införande av ett samtyckesbaserat brott (sexuellt övergrepp)
  • utvidgning av det straffbara området för våldtäkt mot barn

När det straffbara området för våldtäkt har utvidgats genom nya lagar tidigare har Advokatsamfundet varnat för faran med att utvidga området för långt. Advokatsamfundet anser att också det nya förslaget om utvidgning innebär risker för ”en betydande juridisk och allmän osäkerhet om hur vida gränserna är för våldtäktsbrottet”. Advokatsamfundet menar att utredningens förslag skulle medföra ”en ytterligare urvattning av begreppet våldtäkt”.

Advokatsamfundet anser att sexualbrottsregleringen inte bör utgå från om det har funnits samtycke. Det skulle innebära stora bevisproblem, och processen riskerar att koncentreras på vad målsäganden har sagt och gjort i stället för på vad den misstänkte eller tilltalade har gjort.

Samfundet framhåller särskilt risken med att bevisbördans placering i praktiken skulle urholkas. En samtyckesbestämmelse riskerar att uppfattas som om det är den misstänkte som måste bevisa att det fanns samtycke. Men från ett brottsofferperspektiv är det orimligt att kräva att målsäganden ska kunna redogöra för att samtycke inte fanns på ett klart och tydligt sätt, framhåller Advokatsamfundet i sitt yttrande.

Läs Advokatsamfundets yttrande över Sexualbrottsutredningens förslag