F.d. justitierådet professor Bertil Bengtsson föreslår lagstiftning om hotelltjänster i en departementspromemoria. Genom lagstiftningen ska konsumentskyddet stärkas och rättsläget klargöras.

I dag är rättsläget när det gäller upplåtelse av rum i hotell eller pensionat oklart och delvis omstritt. Det anses tveksamt om reglerna i hyreslagen (12 kap. jordabalken) gäller för hotelltjänster. Inte heller har frågorna belysts mycket i rättspraxis eller i den juridiska litteraturen.

Bertil Bengtsson föreslår i sin promemoria att lagstiftningen bör reglera upplåtelser till enskilda personer på högst fyra månader. Reglerna bör tas in som en särskild del av 1966 års lag om hotell- och pensionatrörelse. Bestämmelserna i 12 kap. jordabalken ska i princip inte vara tillämpliga på avtalet. Lagförslaget innehåller en reglering av rättsförhållandet mellan parterna som i vissa avseenden ska vara tvingande till hotellgästens skydd. Delvis bygger förslaget på den praxis som tillämpas i dag.

I huvudsak föreskrivs följande.

Rörande avtalstiden ska avtalsfrihet råda. Vissa dispositiva regler ges om hotellgästens rätt till avbeställning, medan tvingande bestämmelser förekommer om hotellets skyldighet att tillhandahålla rum vid föreskriven tid samt om hotellgästens rätt att kräva förutsatt standard på boendet och påföljder vid brister i detta avseende. Ett presumtionsansvar – ansvar för vållande med omkastad bevisbörda – ska gälla vid brister i hotellrummets skick, medan i övrigt hotellgästen är berättigad till skadestånd bara om vållande visas på hotellets sida. Lämnas egendom till förvaring hos hotellet ska dock konsumenttjänstlagen gälla.

Vidare förekommer regler om hotellgästens betalningsskyldighet, vårdplikt och skyldighet att visa hänsyn vid vistelsen i hotellet. Vid väsentliga kontraktsbrott i dessa avseenden ska hotellet ha hävningsrätt. Hotellgästen ska dessutom svara för skador på hotellets egendom vid styrkt vållande. 

Läs Bertil Bengtssons promemoria Hotelltjänster (Ds 2011:8)