Regeringen överlämnade den 8 mars en proposition till riksdagen med förslag till höjt straffmaximum för köp av sexuell tjänst.

I propositionen föreslås att straffmaximum för köp av sexuell tjänst höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Syftet med skärpningen är att skapa ytterligare utrymme för en mer nyanserad bedömning av straffvärdet vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst.

Omständigheterna vid enskilda brott mot förbudet mot köp av sexuell tjänst kan variera, ibland mycket. Omständigheterna bör i större utsträckning än i dag få genomslag vid bedömningen av straffvärdet. Detta gäller även sådana omständigheter som talar i skärpande riktning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Till propositionen