Regeringen gav igår, den 3 mars, Rikspolisstyrelsen i uppdrag att starta en pilotverksamhet riktad mot unga som riskerar att bli kriminella. En central uppgift blir att identifiera de som är i riskzonen, enligt justitieminister Beatrice Ask (M), som presenterade arbetssättet i en debattartikel i Svenska Dagbladet igår.

De flesta ungdomar som begår brott lämnar den kriminella banan i slutet av tonåren. Men en liten grupp av unga fortsätter. För att stoppa dem behövs ytterligare insatser och nya arbetsformer från samhället, konstaterar justitieministern. Rikspolisstyrelsen ska därför, i samarbete med ett antal kommuner, initiera en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella. De sociala insatsgrupperna ska samordnas av socialtjänsten. En central uppgift för insatsgrupperna blir, enligt uppdraget, att identifiera de unga som är i riskzonen. Insatsgruppernas insatser ska sedan koncentreras runt de ungdomar som identifierats.

Inom pilotprojekten ska den lokala polisen, socialtjänsten, föräldrar och omgivning, skolan, frivilligorganisationer och andra krafter kunna samarbeta mer okonventionellt än vad som sker idag. Vid behov ska också missbruksvård och psykiatrin kunna kopplas in. I första hand ska insatserna inriktas mot unga mellan 15 och 25 år som avtjänar straff eller som polisen har information om att de är brottsaktiva. Pilotverksamheten ska bedrivas i minst sex och högst tolv kommuner i landet. För att säkerställa att pilotverksamheten har stöd också på strategisk nivå ska arbetet bedrivas i samråd med Socialstyrelsen, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Sveriges kommuner och landsting.

Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att i samarbete med polisen och andra berörda att utveckla metoder för att bättre kunna identifiera vilka unga som löper risk att rekryteras till kriminella nätverk. Socialstyrelsen ska också ta fram nationella riktlinjer för vilka stödinsatser som bör gälla för de unga som tillhör kriminella nätverk men som vill hoppa av.

Läs Beatrice Asks debattartikel!