Utlämningsutredningen (Ju 2009:16) hare nu överlämnat betänkandet Utlämning (SOU 2011:71) till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen föreslår bland annat att allmän domstol i framtiden ska besluta i utlämningsärenden som rör stater utanför Norden och EU och att svenska medborgare under vissa förutsättningar även ska kunna utlämnas till sådana länder.

Utlämningsutredningen har haft i uppdrag att göra en genomgripande översyn av lagen (1957:668) om utlämning för brott (utlämningslagen). Utlämningslagen reglerar utlämning till alla stater utanför Norden och EU. Antalet fall enligt utlämningslagen uppgår årligen till högst tjugo och rör i många fall länder från forna Sovjetunionen och Kaukasus. Beslut i utlämningsärenden fattas sedan länge av regeringen, efter hörande av Högsta domstolen i de fall den eftersökte inte samtycker till att utlämnas. Svenska medborgare kan inte i något fall utlämnas. I övrigt ställer lagen upp förutsättningar om bland annat krav på dubbel straffbarhet och att gärningen är av viss svårhetsgrad samt anger vissa utlämningshinder.

Utredningen föreslår en helt ny ordning, där allmän domstol – med tingsrätten som första instans – övertar rollen som beslutande organ i samtliga ärenden enligt lagen. Regeringen får dock även fortsättningsvis exklusiv kontroll över de ärenden, där svensk utrikes- och säkerhetspolitik gör sig gällande. Om regeringen avger en processförklaring därom, har domstolen enbart att konstatera, att ett absolut utlämningshinder föreligger och ska avslå utlämningsframställningen.

Utredningens förslag innebär också en mera utförlig reglering av förutsättningarna och villkoren vid utlämning. Härigenom har skyddet för de mänskliga rättigheterna i utlämningsfallen kunnat stärkas, bland annat genom en uttrycklig hänvisning till Europakonventionen och barnets rättigheter. När det gäller svenska medborgare föreslår utredningen, att det nuvarande absoluta förbudet upphävs. Utlämning ska framgent kunna ske också av svenska medborgare på vissa villkor om anknytning till det andra landet och brottets svårhetsgrad. Skälet är det övergripande och gemensamma globala intresset av att beivra brott.

Den nya utlämningslagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft tidigast den 1 januari 2014.

Utlämning SOU 2011:71