I sitt remissvar över utredningen En samlad ekobrottsbekämpning (SOU 2011:47) uttrycker Advokatsamfundet allvarlig kritik mot Ekobrottsmyndigheten (EBM). Advokatsamfundet konstaterar att EBM inte når tillräckligt bra resultat i brottsbekämpningen inom finansmarknadsområdet, särskilt inte när det gäller insiderbrotten.

I insidermålen lyckas EBM få en fällande dom i bara 50 procent av målen. Enligt Advokatsamfundet är det inte godtagbart. Samfundet pekar på att stora statliga resurser läggs på ekobrottmålen som dessutom innebär stigmatisering för den som åtalas.

Advokatsamfundet skriver i remissvaret att EBM:s upprepade misslyckanden tyder på brister i utredningsmetodik eller åtalsunderlag. Det skadar tilltron till Ekobrottsmyndigheten och till rättsväsendet som helhet, menar samfundet.

Därtill är remissvaret kritiskt till EBM:s kompetens. EBM har visat att myndigheten saknar grundläggande kunskaper på en rad områden, skriver samfundet, som också har fått ett bestämt intryck av att EBM:s tjänstemän inte klarar av att göra de överväganden som behövs i ärendena, från användandet av straffprocessuella tvångsmedel till väckande av åtal.

Advokatsamfundets remissvar över utredningen En samlad ekobrottsbekämpning (SOU 2011:47)