Regeringen ska ge en särskild utredare i uppdrag att se över bland annat dataskyddslagstiftningen för att skapa rättsliga förutsättningar för en effektivare e-förvaltning. Både den enskildes rätt till personlig integritet och allmänhetens berättigade anspråk på insyn i den offentliga verksamheten ska tillgodoses.

Regeringen vill göra den dataskyddslagstiftning som gäller för myndigheter tydligare och enhetligare, och undanröja regelkonflikter mellan dataskyddslagstiftningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Utredaren ska också se över vilka typer av allmänna handlingar som myndigheterna ska ha skyldighet att lämna ut elektroniskt.

Utredningen ska lämna ett delbetänkande senast den 1 december 2012 och slutligen redovisa sitt uppdrag senast den 1 december 2014.

Kommittédirektiv Dir. 2011:86 Integritet, effektivitet och öppenhet i en modern e-förvaltning