En offentlig försvarare begärde att bli entledigad inför huvudförhandlingen i hovrätten. Han begärde också att en viss annan advokat skulle förordnas som offentlig försvarare i hans ställe, och lämnade in en kostnadsräkning där han yrkade ersättning för sina kostnader i målet.

Hovrätten entledigade inte advokaten, men lät honom sätta den andra advokaten i sitt ställe vid huvudförhandlingen.

Efter huvudförhandlingen lämnade den andra advokaten in en kostnadsräkning där hon yrkade ersättning för sina kostnader i målet. Hovrätten beslöt i sin dom att betala ersättning till den förste advokaten enligt den andra advokatens kostnadsräkning.

Den förste advokaten överklagade beslutet om ersättning. Han yrkade att Högsta domstolen skulle bevilja honom ytterligare ersättning med 8 505 kronor i enlighet med den kostnadsräkning som han själv hade lämnat in till hovrätten, eller att HD skulle återförvisa frågan till hovrätten för ny prövning.

Enligt HD:s beslut har det inte framkommit att den förste advokaten har återkallat sin kostnadsräkning. Det innebär att hovrätten har avslutat målet utan att ta ställning till advokatens anspråk på ersättning för hans arbete.

HD konstaterar att hovrätten har begått ett rättegångsfel enligt 59 kap. 1 § 1 st. 4 rättegångsbalken, undanröjer hovrättens beslut om ersättning till advokaten och återförvisar målet till hovrätten i den del det rör ersättningen.