Åklagaren kan inte övervältra kostnaden för att kopiera förundersökningsprotokollet på försvarsadvokaten. Det är innebörden av ett beslut från Svea hovrätt.

Enligt rättegångsbalken 23 kap. 21 § fjärde stycket har den som är misstänkt för brott eller den misstänktes försvarare rätt att avgiftsfritt få en kopia av förundersökningen. I det fall som beslutet handlar om hade försvararen fått förundersökningsprotokollet med e-post, och själv skrivit ut det. Han begärde utan resultat att åklagarmyndigheten skulle skicka en papperskopia. Hovrätten konstaterar att advokaten hade rätt att få en pappersutskrift. Därför har han rätt till ersättning för sin kostnad för utskriften.

Advokatsamfundets anser i sitt yttrande till hovrätten att en elektronisk kopia av förundersökningen inte uppfyller lagens krav. Genom att skicka materialet med e-post överför åklagaren kostnaden för kopieringen på advokaten. Eftersom åklagaren enligt lag är skyldig att lämna en kopia av förundersökningen, kan det inte anses att kostnaden för kopiering av den ska omfattas av de kostnader för fotokopiering med mera som ingår i försvararens ersättning enligt brottmålstaxan.

Advokatsamfundets yttrande