Domstolsverket föreslår att en ny migrationsdomstol ska placeras i Umeå. Tidigare i år fick verket i uppdrag av regeringen att lämna förslag om hur en ny migrationsdomstol kan inrättas och var den ska placeras. Domstolsverket har bland annat tagit hänsyn till möjligheten att kunna rekrytera kvalificerad personal.

Utlänningsärendena fick en ny instans- och processordning 2006. Den innebar att överprövningen av Migrationsverkets beslut flyttades över migrationsdomstolar som skapades i Stockholm, Malmö och Göteborg

Bakgrunden till Domstolsverkets uppdrag är att migrationsdomstolen i Stockholm har fått en större andel mål än beräknat. Måltillströmningen till migrationsdomstolarna har också varit större än förväntat sedan 2008.

Domstolsverket bedömer att en ny migrationsdomstol bör placeras i norra Sverige. Mer än en fjärdedel av alla migrationsmål härrör från länen norr om Stockholm. Om domstolen ligger i norra Sverige blir det också möjligt att minska tillströmningen av mål till migrationsdomstolen i Stockholm. Det har varit en viktig utgångspunkt när förslaget har arbetats fram.

Domstolsverket föreslår att en ny migrationsdomstol ska placeras i Umeå med Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län som domsområde. Verket har bedömt att det finns bäst förutsättningar att skapa en domstol som håller hög kvalitet i Umeå. I bedömningen har Domstolsverket beaktat geografiska förhållanden, målunderlag och var de asylsökande är bosatta. Verket har också tagit hänsyn till möjligheten att rekrytera kvalificerad arbetskraft.

Asylsökande som bor i norra Sverige får kortare resväg till migrationsdomstolen, och handläggningstiderna minskar, tror Domstolsverket. För dem som väntar på besked om de ska få stanna i Sverige eller inte, kommer väntan att bli kortare. På sikt bedömer verket att den nya migrationsdomstolen leder till minskade samhällskostnader.

Förslaget går nu ut på remiss. 

Domstolsverkets rapport om en fjärde migrationsdomstol