Regeringen föreslår flera åtgärder på skatteområdet i syfte att förbättra förutsättningarna för företagande:

  • De så kallade 3:12-reglerna blir förmånligare. Nivån på schablonbeloppet i förenklingsregeln höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp.
  • Företagens rätt till avdrag för forskning och utveckling utvidgas. Med förslaget får företagen rätt till avdrag för utgifter för forskning och utveckling som de har ett rimligt intresse av sett till verksamheten som helhet och inte bara för sådan forskning som har ett samband med själva kärnverksamheten.Ett tak på 90 inkomstbasbelopp införs för hur mycket som behöver beskattas som inkomst av tjänst.
  • Tre förslag lämnas för att motverka olika skatteupplägg:
  1. En andelsägare ska bara kunna tillämpa förenklingsregeln i ett företag.
  2. Underlaget för årets gränsbelopp ska minskas med kapitaltillskott som har gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till företaget.
  3. Bara ersättning som har betalats ut under den tid en andel har ägts ska räknas med i det lönebaserade utrymmet för andelen.
  • Expertskatten förenklas. Arbetstagare med en månadslön på mer än 2 prisbasbelopp ska alltid anses uppfylla de villkor om en viss kompetens med mera som krävs för att arbetstagaren ska omfattas av expertskattereglerna. Även i fortsättningen ska det gå att få expertskatt också vid lägre inkomster, men då först efter samma kompetensprövning som gäller i dag.
  • Räntefördelningsräntan för enskilda näringsidkare höjs, från statslåneräntan plus 5 procentenheter till statslåneräntan plus 5½ procentenhet.