Datainspektionen har nu yttrat sig om förslaget om ett centralt register över huliganer. Myndigheten anser dock att det nuvarande förslaget innehåller ett antal brister och oklarheter som först måste åtgärdas.

I mars 2011 tillsatte regeringen en nationell samordnare med uppdrag att lämna förslag till hur brottslighet i samband med idrottsarrangemang kan motverkas. I april 2012 lämnade utredaren över betänkandet "Mindre våld för pengarna" till regeringen. Datainspektionen har granskat betänkandet och är positiv till förslaget att Riksidrottsförbundet tillåts upprätta ett centralt register över personer med tillträdesförbud.

I sitt yttrande listar myndigheten en rad otydligheter: beskrivningen av ändamålen i lagtexten motsvarar inte de syften som man vill uppnå med det centrala registret, vilka uppgifter som registret ska innehålla måste preciseras och man behöver närmare analysera i vilka situationer specialidrottsförbund och idrottsarrangörer ska få tillgång till de olika uppgifterna.

Datainspektionen påpekar i sitt yttrande att många av de frågor som behandlas i betänkandet innebär intrång i människors personliga integritet. I vissa delar drabbar dessa intrång de personer som anses vara risksupportrar medan andra delar, som intensifierad kameraövervakning och personliga biljetter, påverkar även övriga besökare på ett idrottsevenemang.

Läs Datainspektionens yttrande!