Utredningen om tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden överlämnade igår tisdag sitt betänkande Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) till Justitiedepartementet.

Utredningen föreslår åtgärder som kommer att förstärka misstänktas och tilltalades rätt till tolkning och översättning i straffrättsliga förfaranden hos polis, åklagare och allmän domstol. Rättigheterna ska gälla från delgivning av misstanke om brott och fram till dess att det straffrättsliga förfarandet är helt avslutat, exempelvis genom en dom i domstol. Förslagen har sin grund i ett EU-direktiv.

Utredningens förslag innebär bland annat följande:

  • Tvingande regler om rätt till tolk införs för misstänkta eller tilltalade som inte behärskar svenska eller har hörselnedsättning eller talsvårigheter. Istället för att en tolk får förordnas kommer den föreslagna regeln innebära att en tolk ska förordnas i dessa fall.
  • Förstärkt rätt till skriftlig eller muntlig översättning av handlingar som är väsentliga för att den misstänkte eller tilltalade personen ska kunna försvara sig införs. Det kan till exempel vara fråga om översättning av åtal eller domar. Enligt nuvarande allmänna bestämmelser får översättning ske vid behov.
  • Kvalitetskraven för tolkning och översättning höjs. För tolkar föreslås att rättstolk eller annan auktoriserad tolk ska anlitas i första hand. Först om en sådan tolk inte finns att tillgå får annan lämplig person anlitas. Utredningen föreslår också att det införs regler om att en auktoriserad translator (översättare) ska anlitas i första hand.

Vid sidan av dessa åtgärder föreslår utredningen att det ska införas regler om tystnadsplikt och sekretess för oauktoriserade tolkar och översättare som anlitas av någon annan än en myndighet, exempelvis en försvarare. Den som döms för ett brott ska inte heller behöva betala tillbaka en försvarares utlägg för tolkning eller översättning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2013.

Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden: genomförande av EU:s tolknings- och översättningsdirektiv (SOU 2012:49)