Att genomföra husrannsakan och kopiera en stor mängd elektroniska handlingar på ett advokatkontor innebar en oproportionerlig kränkning av den utsatte advokatens rätt till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. Det fastslog Europadomstolen i en dom den 3 juli.

Den kritiserade husrannsakan genomfördes i februari 2006. Advokaten misstänktes då för grov stöld och förskingring från två klienter. Vid husrannsakan kopierade polisen, trots protester från den representant för Wiens advokatsamfund som var på plats, alla filer i advokatens datasystem. Innan filerna granskades godkändes beslaget och granskningen av domstol.

Den misstänkte advokaten dömdes i maj 2009 för förskingring. Sedan det kommit fram ny bevisning öppnades målet på nytt. I mars 2011 frikändes advokaten.

I sin anmälan till Europadomstolen hävdar advokaten att husrannsakan och genomgången av hans elektroniska dokument kränkt hans rätt till privatliv, som den formuleras i Europakonventionens artikel 8. Och domstolen håller alltså med advokaten. Visserligen kan det vara befogat att överträda artikel 8 när så krävs i en brottsutredning, men att kopiera allt elektroniskt material från advokatbyrån innebar en oproportionerlig kränkning av rätten till privatliv, anser domstolen.

Europadomstolen pekar i domen särskilt på att den domstol som i efterhand godkände beslaget och att det fick användas, lämnat en mycket kort och generell motivering till sitt beslut. Det saknas också ett resonemang om möjligheten att begränsa det material som polisen fick gå igenom. B

eslutet från Europadomstolen var inte enhälligt. Två domare ansåg att det inte begåtts någon kränkning av artikel 8 i ärendet. De skiljaktiga domarna pekar bland annat på att husrannsakan inte riktades mot advokatens klienter, utan gällde en brottsutredning mot advokaten själv. Det var i det sammanhanget rimligt att undersöka ett bredare material än bara de filer som rörde de båda aktuella klienterna.

Läs domen!