Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Domstolsverket vill höja ansökningsavgifter

Föreslår höjda avgifter och ny metod för beräkning av avgifterna.

Domstolsverket har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av de ansökningsavgifter som tas ut vid tingsrätterna och lämnade i fredags ett förslag på högre avgiftsnivåer och på en metod att beräkna avgifterna.

Dagens avgiftssystem kännetecknas av schablonmässigt bestämda avgifter. Ansökningsavgifterna varierar i dag mellan 275 kr och 750 kr. Ansökningsavgiften för ett tvistemål är till exempel 450 kr. Flera avgifter har inte ändrats sedan mitten av 1990-talet och nya avgifter har tillkommit utan att samtliga avgifter har blivit föremål för en gemensam översyn.

Det förslag som Domstolverket nu lämnar bygger på en metod som har en koppling till domstolens kostnad och som innebär att ansökningsavgifterna ska beräknas utifrån ett grundbelopp. Till skillnad från i dag kommer vidare ansökningsavgifterna kontinuerligt att bli föremål för översyn.

– Vi har velat skapa ett logiskt system med förutsägbara avgifter som även fortsättningsvis ska vara administrativt enkelt för domstolarna att ta ut. Genom att bestämma avgifterna i förhållande till ett grundbelopp vill vi få ett system där en avgift ska kunna sättas i relation till dels vad målet eller ärendet faktiskt kostar staten och dels till ansökningsavgiften för andra mål och ärenden, säger Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad.

Domstolsverkets förslag förväntas leda till att statens intäkter från ansökningsavgifter kommer att öka från dagens ca 36 mnkr per år till ca 122 mnkr per år. De ökade intäkterna kommer precis som gäller för ansökningsavgifterna i dag att gå direkt till staten.

Se förslaget på nya avgifter på Domstolsverkets webbplats.