Utredningen, vars uppdrag var att lämna förslag till en framtida organisation för prövning av hyres- och arrendetvister, föreslår att det inrättas särskilda domstolar inom vissa tingsrätter. I dessa ska i princip alla tvister som rör hyres-, arrende- eller bostadsrättsförhållanden handläggas. Domstolarnas avgöranden ska överklagas till en gemensam överrätt, Hyres- och arrendeöverdomstolen, som är Svea hovrätt.

Handläggningen i de nya domstolarna ska i princip följa rättegångsbalken eller lagen om domstolsärenden. Det kommer dock att finnas en del processuella särregler i en föreslagen lag om hyres- och arrendedomstolar.

Utredarnas tanke är att förfarandet även framöver ska vara ”snabbt, enkelt och billigt” där medling och förlikning ska vara centrala inslag i verksamheten.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 5 maj 2014.

Hyres- och arrendetvister i framtiden, SOU 2012:82