Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till genomförande av återvändandedirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna).

Återvändandedirektivet inför EU-gemensamma regler för återvändande av personer som vistas utan tillstånd i medlemsstaterna. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet.

Förslaget innebär bland annat att ett beslut om avvisning eller utvisning som huvudregel ska innehålla en tidsfrist för frivillig avresa – två veckor vid avvisning och fyra veckor vid utvisning – och att den som inte har lämnat landet inom tidsfristen ska få ett återreseförbud på ett år.

Enligt förslaget ska det också införas en 12 månaders sammanlagd längsta tid för förvar i de fall där det finns anledning att tro att personen kommer att hålla sig undan verkställighet. I dag finns ingen lagstadgad bortre gräns för hur länge en person kan hållas i förvar i dessa fall.

Regeringen föreslår också att en utlänning som hålls i förvar och placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest ska hållas avskild från övriga intagna, om utlänningen inte har utvisats på grund av brott.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2012.

Prop. 2011/12:60 Genomförande av återvändandedirektivet