Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Antalet anmälningar mot advokater fortsätter att sjunka

Antalet advokater och biträdande jurister ökar kraftigt, samtidigt som antalet anmälningar fortsätter att minska. Det visar statistiken över Advokatsamfundets disciplinärenden 2011.

Under 2011 fick Advokatsamfundets disciplinnämnd ta emot 497 disciplinanmälningar. Det är 41 färre än under 2010. Antalet har sjunkit från 591 anmälningar år 2008.

Disciplinnämnden behandlade totalt 496 ärenden under 2011. De flesta av ärendena avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningarna inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna överlämnade 70 ärenden till disciplinnämnden i dess helhet för avgörande. Av de 215 ärenden som hela disciplinnämnden avgjorde ledde 136 till att advokaten fick en påföljd. I de flesta fall blev påföljden en erinran till advokaten, men 31 advokater fick varningar och 26 fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. En advokat uteslöts ur Advokatsamfundet.

Under 2000-talet har Sveriges advokatkår ökat i antal med 40 procent – från 3 635 advokater år 2000 till 5 082 advokater år 2011. Antalet biträdande jurister på advokatbyråer ökade än mer under samma tid – från 813 till 1 810 jurister, motsvarande en ökning med 123 procent. Trots den historiska ökningen av antalet advokater och biträdande jurister fortsätter antalet anmälningar till disciplinnämnden att minska. År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 497 anmälningar under 2011. Det innebär att antalet anmälningar under denna tid har minskat med 18 procent, trots att advokaterna har blivit 40 procent fler.

Advokatsamfundets styrelse tog upp 47 disciplinärenden mot advokater på eget initiativ. De ärendena ingår som ett led i Advokatsamfundets förstärkta tillsyn över advokaterna. De flesta av de ärenden som styrelsen tog upp gäller advokater som inte har lämnat in intyg i tid om att de har deltagit i den vidareutbildning, som är obligatorisk för alla advokater.

– Tendensen med ett minskat antal anmälningar håller i sig. Det visar att advokatkåren håller en hög etisk standard och att våra satsningar på etiken har givit resultat, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Under det senaste decenniet har Advokatsamfundet satsat långsiktigt på att öka kunskaperna i advokatetik hos både advokater och biträdande jurister. År 2004 införde Advokatsamfundet krav på avlagd advokatexamen för att kunna beviljas inträde i Advokatsamfundet, där tyngdpunkten ligger på etiska frågor. Samma år infördes också ett krav på professionell vidareutbildning för alla verksamma advokater, vilket innebär att de varje år har att genomgå minst 18 timmars utbildning. Advokatsamfundet ordnar också gratiskurser i advokatetik runt om i landet och har de senaste åren givit ut flera böcker med samlingar av advokatetiska regler, kommentarer och praxis, som alla advokater och deras anställda jurister har fått.

 

Statistik över disciplinärenden 2011
Föregående års siffror anges inom parentes.

Inkomna disciplinanmälningar 497 (538)
Av styrelsen upptagna disciplinärenden 47 (42)

 

Slutbehandlade ärenden:

Disciplinnämnden Prövningsavdelningarna Totalt
215 (200) 281 (662)* 496 (862)*

* Innefattar 70 (146) ärenden som prövningsavdelningarna har hänskjutit till disciplinnämnden.

 

Beslut    
Uteslutning 1 (1)
Varning med straffavgift 26 (13)
Varning 31 (17)
Erinran 78 (86)
Totalt 136 (117)
     
Uttalande 19 (29)
Ingen åtgärd 213 (492)
Avskrivning/avvisning/
avslag
58 (60)