Påföljdsutredningen har lämnat sitt betänkande Nya påföljder (SOU 2012:34) till justitieminister Beatrice Ask. Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll har varit särskild utredare. I den 2 412 sidor tjocka utredningen föreslår han och de medverkande experterna stora förändringar av påföljdssystemet.

Påföljdsutredningen föreslår att de särskilda påföljderna skyddstillsyn och villkorlig dom ska avskaffas. I dag är skyddstillsyn och villkorlig dom alternativen till ett fängelsestraff.

För vuxna lagöverträdare ska det finnas två påföljder: böter och fängelse.

Fängelsestraffet ska dömas ut villkorligt, om fängelsestraffet är på kortare tid än ett år och om den som döms är ostraffad sedan tidigare. Detta ska gälla för alla brottstyper. Ett villkorligt fängelsestraff ska alltså vara bestämt i tid, till skillnad mot villkorlig dom och skyddstillsyn i dag.

Ett villkorligt fängelsestraff ska alltid kombineras med en tilläggssanktion – böter, samhällstjänst, övervakning, hemarrest eller olika former av vård.  Tilläggssanktionen ska vara strängare och mer ingripande. ju allvarligare brottet är.

Fängelsestraff på ett år eller mer ska kunna dömas ut villkorligt bara om de kombineras med ingripande missbruksvård eller liknande, eller i mycket speciella undantagssituationer.

Vid återfall i brott ska ett villkorligt fängelsestraff med en strängare tilläggssanktion, eller ett ovillkorligt fängelsestraff, dömas ut. Domstolen ska också kunna besluta att ett villkorligt fängelsestraff  som har dömts ut tidigare ska verkställas i anstalt.

Frivårdens insatser med vård och påverkan för att motverka återfall i brott ska utvecklas och öka i omfattning. Om den dömde inte fullgör tilläggssanktionen frivilligt, ska domstolen kunna besluta att den dömde ska verkställa det villkorliga fängelsestraffet i anstalt.

Förväntade följder av förslagen enligt utredningen:

  • antalet korta fängelsestraff i anstalt minskar
  • antalet personer som tas in i anstalt efter återfall och misskötsamhet ökar
  • innehållet i alternativen till fängelse i anstalt blir tydligare och mer ingripande

Bötesstraffen vid dagsböter ska höjas. Dagsböter ska alltid vara strängare än penningböter. Därför ska dagsböter alltid dömas ut på mer än 4 000 kronor.

Socialtjänstens ska behålla och utveckla sitt huvudansvar för ungdomar under 18 år som begår brott. Ungdomspåföljderna ska tillämpas mer enhetligt över hela landet.

Utredningen föreslår att nya påföljder ska införas för unga lagöverträdare:

  • kontaktskyldighet för unga
  • ungdomsövervakning
  • varningsstraff

Kontaktskyldighet för unga ska vara ett alternativ till påföljderna ungdomsvård eller ungdomstjänst. Påföljden innebär bland annat att den unge ska hålla kontakt med en särskild kontaktperson med både stödjande och kontrollerande uppgifter.

Ungdomsövervakning ska kunna dömas ut vid mer allvarlig brottslighet. Påföljden ska vara intensiv, behandlingsinriktad och innehålla vissa inskränkningar i den unges rörelsefrihet – till exempel förbud att lämna bostaden på helgkvällar och helgnätter, som ska kunna kontrolleras med elektroniska hjälpmedel.

Varningsstraff ska kunna dömas ut i stället för ett lågt bötesstraff om den unge tidigare är ostraffad.

Påföljdsutredningen föreslår att ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2015.

Betänkandet SOU 2012:34 Nya påföljder