Skellefteå tingsrätt får spela in och bevara bilder från sina övervakningskameror. Det har Kammarrätten i Sundsvall slagit fast i en dom.

Länsstyrelsen i Västerbottens län hade givit Skellefteå tingsrätt tillstånd att övervaka domstolens lokaler med tolv kameror – men inte att spela in bilderna, som tingsrätten också ville. Inte heller Förvaltningsrätten i Umeå gav tingsrätten rätt att spara bildmaterialet.

Men kammarrätten kommer fram till att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset, och ger tingsrätten rätt att spela in material från kamerorna.

I sin dom skriver kammarrätten att den inte finner skäl att ifrågasätta tingsrättens uppgifter om att klimatet vid de allmänna domstolarna har försämrats och att förekomsten av hot och trakasserier har ökat. Enligt kammarrätten kan man anse att det  finns en förhöjd risk för att brott begås inom domstolens allmänna utrymmen. Intresset av övervakning väger tungt, skriver kammarrätten, eftersom det är angeläget att kunna öka tryggheten för dem som vistas i domstolens allmänna utrymmen. För att öka möjligheterna att komma tillrätta med sådana problem och kunna lagföra förövarna kan det också vara en förutsättning att bilderna spelas in och bevaras.

Kammarrätten ställer övervakningsintresset mot den enskildes integritetsintresse. Det gäller framför allt de besökare som vistas i domstolens allmänna utrymmen – målsäganden, vittnen, nämndemän med flera – och som därmed i stor utsträckning kommer att övervakas. Kammarrätten konstaterar att just dessa besökare samtidigt löper särskild risk att bli utsatta för brott.

Kammarrätten finner vid en samlad bedömning, samt med beaktande av att inspelningen ska bevaras kort tid (fem dagar) och att åtkomsten till materialet begränsas, att det övervakningsintresse som gör sig gällande i domstolens allmänna utrymmen väger tyngre än integritetsintresset.

I domskälen hänvisar kammarrätten till att Högsta förvaltningsdomstolen i flera avgöranden har uttalat att integritetsintresset måste anses vara mindre starkt när det gäller just platser där de enskilda som kan komma att utsättas för övervakning samtidigt är de som riskerar att drabbas av den brottslighet som övervakningen syftar till att motverka (bland annat RÅ 2001 ref. 39 och 2003 ref. 7).

Kammarrättens i Sundsvall dom den 25 maj 2012 i mål nr 1792-11