Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Försök att få advokater att medverka till bedrägeri och penningtvätt

Varning från polisen.

Polisen har kontaktat Advokatsamfundet och meddelat att det just nu kommer in en rad anmälningar från advokatbyråer, som har blivit utsatta för försök att medverka till bedrägeri och penningtvätt. Flera advokater med samma erfarenheter har också kontaktat Advokatsamfundet direkt.

Tillvägagångssättet har varit i stort detsamma: Förfrågningar om advokaten är beredd att åta sig uppdrag har skickats per e-post till ett antal advokatbyråer. Ofta har uppdraget rört indrivning av en fordran för ett större svenskt bolags räkning. Den omständighet som har varit gemensam för uppdragen är att en check på cirka 400 000 dollar har bifogats. I uppdraget har ingått att bistå med inlösen av checken i en bank i Kanada, Japan, USA eller Sverige.

I vissa fall har det varit fråga om en uppgiven klient från Kina eller USA, som önskar få hjälp med indrivning av en fordran eller förlikningslikvid från ett svenskt bolag. Förfalskade passhandlingar och förfalskade e-postmeddelanden från den uppgivna klienten har bifogats.