Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till ändringar angående resningsförfarandet i brottmål.

Syftet med förslaget är att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för den enskilde som vill ansöka om resning.

Regeringens förslag innebär bland annat att:

– Åklagaren ska under vissa förutsättningar vara skyldig att återuppta en förundersökning när frågan om resning i brottmål aktualiseras. Kraven för att återuppta en förundersökning sänks något jämfört med de krav som utvecklats i praxis. Genom förslaget blir det mer tydligt och förutsebart i vilka situationer åklagaren ska återuppta en förundersökning i resningssammanhang.

– Domstolen får möjlighet att i ett ärende om resning förelägga åklagaren att vidta en viss utredningsåtgärd. Ett sådant föreläggande innebär i praktiken att åklagaren kommer att behöva återuppta förundersökningen. Att den enskilde kan vända sig till domstol med en sådan begäran bidrar till en ökad rättssäkerhet för den enskilde.

– Den tidigare tilltalade och målsäganden ska ha rätt till rättsligt biträde när det behövs med anledning av att frågan om resning har aktualiserats. För den tidigare tilltalade ska i sådana fall offentlig försvarare förordnas. På så sätt kommer den som har dömts för brott att kunna få hjälp att utreda om det finns förutsättningar att ansöka om resning.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Till lagrådsremissen