Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslag om elektronisk stämningsansökan i brottmål.

Inom rättsväsendet pågår ett arbete med att införa ett elektroniskt informationsflöde i brottmålsprocessen. Som ett led i detta arbete kommer åklagarna under våren 2012 att börja ge in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna på elektronisk väg.

Nuvarande formkrav i rättegångsbalken innebär att sådana handlingar även måste ges in i pappersform. I lagrådsremissen föreslår regeringen att formkraven anpassas så att det blir möjligt att gå över till en helt elektronisk ingivning. På så sätt skapas förutsättningar för en mer effektiv brottmålshantering.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.