Domstolsverket föreslår i sitt budgetunderlag för kommande år att anslaget till rättsliga biträden i statsbudgeten ska ökas. Domstolsverket yrkar på en ökning av anslaget med 580 miljoner kronor 2013, med ytterligare 126 miljoner kronor 2014 och ytterligare 140 miljoner kronor 2015 – totalt en ramökning med 846 miljoner kronor under perioden 2013–2015.

I budgetunderlaget räknar Domstolsverket med att anslaget för rättsliga biträden kommer att utvecklas enligt följande. (Beloppen är uppräknade med den antagna utvecklingen av timkostnadsnormen.)
Belopp i miljoner kronor. 

 

2012

2013

2014

2015

Offentligt försvar

1 210

1 292

1 380

1 475

Målsägandebiträde

240

257

274

293

Rättshjälp enligt rättshjälpslagen

225

236

245

254

Offentligt biträde

137

145

153

162

Förvaltararvoden i konkurser

158

162

154

150

Utgifter för bevisning, tolkar och parter

141

149

157

166

Övriga utgifter

61

65

69

72

Summa

2 172

2 306

2 432

2 572

 

Förutom anlagsökningen för rättsliga biträden föreslår Domstolsverket att anslaget till domstolarna ska ökas med 375 miljoner kronor under perioden 2013–2015.

Domstolsverkets budgetunderlag för perioden 2013–2015