Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Satsning ska stärka barns rättigheter

Treåring regeringsuppdrag till Barnombudsmannen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Sverige har fått kritik på en rad områden från FN:s barnrättskommitté. För att bättre tillgodose barns rättigheter inleder nu regeringen tillsammans med Barnombudsmannen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, en treårig satsning.

Barnombudsmannens uppdrag är att sprida och kommunicera regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter inom alla verksamheter på kommunal och statlig nivå. Uppdraget har fått namnet Pejling och dialog. Samtidigt lanserar SKL en internetbaserad vägledning för arbetet med barnkonventionen för att barnets rättigheter ska få komma till uttryck i verksamheter, beslut och åtgärder.

Barnombudsmannen kommer att pejla ett femtiotal kommuner, landsting/regioner och myndigheter inom verksamheter som är särskilt intressanta ur ett barnrättsperspektiv. Barnombudsmannen träffar barn och unga som har erfarenhet av det område som ska pejlas. De får berätta hur de upplever att verksamheten fungerar i praktiken och vad som kan bli bättre. Med hjälp av Barnombudsmannens metod Unga Direkt arbetar barnen fram budskap som de sedan framför direkt till beslutsfattarna

Barnombudsmannen har redan besökt Botkyrka kommun som pejlades inom området ensamkommande asylsökande barn. De uttrycke sina tankar och åsikter kring sin situation, som bland annat handlade om skolgång och boende, och fick framföra dem direkt till de högsta ansvariga i kommunen. Näst i tur i Pejling står Västerås och Gävle som tackat ja till att låta barn som har varit berörda av vräkning få komma till tals.