Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över en rad förslag till ändringar i de processregler som styr handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Syftet med ändringarna är att bidra till en modernare och mer ändamålsenlig förvaltningsprocess.

Tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i första instans. I lagrådsremissen föreslås därför att ett antal ytterligare måltyper inleds i förvaltningsrätten i stället för i kammarrätten.

I syfte att skapa en mer effektiv och användarvänlig process föreslås att vissa formkrav tas bort, bland annat kraven på att överklaganden och ansökningar ska vara egenhändigt undertecknade samt att ombud måste ge in fullmakt till domstolen. Regeringen förslår också att det införs partiellt prövningstillstånd i kammarrätten och Migrationsöverdomstolen samt att grunderna för att meddela prövningstillstånd i kammarrätten förtydligas.

Regeringen föreslår vidare att tiden för överklagande av domstolsavgöranden i bl.a. socialförsäkringsmål kortas från två månader till tre veckor. För att mål om arbetslöshetsförsäkring i så stor utsträckning som möjligt ska handläggas av en förvaltningsrätt i närheten av den enskilde föreslås också nya forumregler för dessa mål.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Till lagrådsremissen.