Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stärkta rättigheter och skydd för brottsoffer inom EU

Europeiska unionens råd antog direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer.

Direktivet syftar bland annat till att säkerställa att brottsoffer får information, stöd och skydd och kan medverka i straffrättsliga förfaranden, till exempel rättegångar. Viktiga inslag för att uppnå syftet med direktivet är bland annat rätt till tolkning och översättning. Brottsoffer med särskilda skyddsbehov inklusive barn ska ges rätt till särskilda skyddsåtgärder i straffrättsliga förfaranden.

Medlemsstaterna har nu tre år på sig att genomföra direktivet i nationell rätt.