Direktivet syftar bland annat till att säkerställa att brottsoffer får information, stöd och skydd och kan medverka i straffrättsliga förfaranden, till exempel rättegångar. Viktiga inslag för att uppnå syftet med direktivet är bland annat rätt till tolkning och översättning. Brottsoffer med särskilda skyddsbehov inklusive barn ska ges rätt till särskilda skyddsåtgärder i straffrättsliga förfaranden.

Medlemsstaterna har nu tre år på sig att genomföra direktivet i nationell rätt.