Som ett led i regeringens fortsatta utveckling av rättsväsendet föreslås en betydande förstärkning av Brottsförebyggande rådet. Satsningen syftar till att stärka Brottsförebyggande rådets roll som rättsväsendets kunskapscentrum.

Regeringen ställer höga krav på myndigheterna inom rättsväsendet. Resurserna ska användas så effektivt som möjligt. För att uppnå detta krävs att arbetsmetoder och tillvägagångssätt bygger på kunskap och att de ständigt följs upp och utvecklas. Brottsförebyggande rådet ska bidra med kunskap, analys och uppföljning inom hela rättskedjan. Det handlar om allt från hur brottsoffer bäst bör bemötas, till hur brottsutredningsarbetet kan utvecklas eller hur återfall i brott kan förebyggas.

Just nu pågår ett intensivt arbete för att rättsväsendets myndigheters it-stöd ska kopplas ihop så att ärendeinformation kan skickas elektroniskt mellan myndigheterna. Det kommer att ge helt nya möjligheter till analys av rättsväsendets verksamheter. Med förstärkningen till Brottsförebyggande rådet skapas förutsättningar att fullt ut ta tillvara denna potential.