Regeringen föreslår i Budgetpropositionen att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ombildas till en sammanhållen myndighet den 1 januari 2015. Ombildandet av svensk polis blir den största omorganisationen inom staten på många år och den största organisationsförändringen av svensk polis sedan förstatligandet 1965.

Förslaget till riksdagen är en följd av Polisorganisationskommitténs betänkande "En sammanhållen polis", som överlämnades den 30 mars i år. Betänkandet har remissbehandlats och en övervägande majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt förslaget.