I en proposition föreslår regeringen att det personliga betalningsansvar som ett aktiebolags företrädare och aktieägare i vissa situationer kan få för bolagets förpliktelser, inte ska kunna göras gällande lika länge som i dag.

Personligt betalningsansvar för bolagets skulder kan komma i fråga för en styrelseledamot eller aktieägare som inte vidtar de åtgärder som han eller hon är skyldig att vidta vid kapitalbrist i bolaget. Bland annat ska det upprättas en kontrollbalansräkning.

Enligt förslaget måste talan om personligt betalningsansvar väckas inom tre år från förpliktelsens uppkomst, men får alltid väckas inom ett år från det att förpliktelsen senast skulle ha fullgjorts. Om talan inte väcks inom dessa tidsfrister, upphör det personliga betalningsansvaret för förpliktelsen. I dag kvarstår ansvaret normalt i åtminstone tio år.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2013.

Prop. 2012/13:65 Förkortad tid för styrelseledamöters personliga betalningsansvar