Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet överlämnar idag den 6 februari betänkandet spioneri och annan olovlig verksamhet (SOU 2012:95) till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen, som haft justitierådet Ella Nyström som särskild utredare, föreslår att två nya brott införs i 19 kapitlet i brottsbalken. Det ena ska rubriceras utlandsspioneri och innebär ett förstärkt straffrättsligt skydd för uppgifter om förhållanden som rör en internationell militär insats där Sverige deltar. Detta eftersom Sverige i större utsträckning deltar i ett internationellt säkerhets- och försvarssamarbete.

Det andra brottet ska rubriceras olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och riktar sig emot verksamhet som syftar till att komma över uppgifter som rör förhållanden där det skadar Sveriges säkerhet om en främmande makt känner till dem.

Förslaget är tänkt att öka möjligheterna att ingripa tidigare för att förebygga skada.

Utredningen föreslår vissa ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Detta motiveras av ändringar i brottsbalken som bland annat innebär att utlandsspioneri ska utgöra ett tryckfrihetsbrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 och grundlagsändringarna den 1 januari 2015.

SOU 2012:95