Regeringen vill att en ny kameraövervakningslag ersätter lagen om allmän kameraövervakning från 1998 samt vissa bestämmelser i personuppgiftslagen. I lagrådsremissen finns förslag som syftar till att modernisera regleringen av kameraövervakning så att balansen mellan intresset av att använda kameraövervakning för berättigade ändamål och intresset av att skydda enskildas integritet säkerställs. 

Även fortsättningsvis ska det krävas tillstånd när det gäller övervakning vid platser där allmänheten har tillträde, exempelvis på gator och torg. Om intresset av övervakning väger tyngre än integritetsintresset ska tillstånd ges. Det kommer att spela stor roll för tillståndet om övervakningens syfte är att avslöja eller utreda brott och om teknik som främjar skyddet av den personliga integriteten används. I den nya föreslagna lagen kommer det också att finnas större utrymme för kameraövervakning utan tillstånd när det gäller platser som till exempel tunnelbana och parkeringsgarage. Där kommer det att vara tillräckligt att en anmälan om övervakning görs.

För att förstärka integritetsskyddet införs en skadeståndsbestämmelse som ger enskilda rätt till ersättning när lagen överträds. Av samma anledning stärks även integritetsskyddet och kraven på säkerhet för inspelat material.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

Lagrådsremissen