Regeringen föreslår i en en proposition den 13 februari att ett nytt brott ska införas i brottsbalken: kränkande fotografering. Brottet tar sikte på sådan fotografering som innebär ett intrång i den fredade sfär som enskilda bör ha rätt till i förhållande till andra enskilda.

Förslaget innebär bland annat:

  • En ny straffbestämmelse om kränkande fotografering införs.
  • För straffansvar krävs att fotograferingen sker olovligen. Det innebär att den måste ske utan samtycke eller stöd av uttryckliga bestämmelser som tillåter fotograferingen.
  • Det krävs att fotograferingen sker i hemlighet för den som blir fotograferad. Det kan bero på att kameran har dolts eller på att den fotograferade inte är i stånd att uppfatta fotograferingen, till exempel för att han eller hon sover.
  • Den som blir fotograferad ska befinna sig på en plats som tillhör hans eller hennes privata miljö eller som annars är avsedd för särskilt privata förhållanden: inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. I normalfallet ska man alltså helt enkelt inte behöva räkna med att bli smygfotograferad på dessa platser.
  • Ett undantag från straffansvar föreslås, för gärningar som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarliga. Vid den bedömningen bör vara av stor betydelse att fotograferingen sker som ett led i nyhetsförmedling eller i något annat sammanhang av samhälleligt intresse. Bestämmelsen ska inte heller gälla den som fotograferar någon som ett led i en myndighets verksamhet.
  • Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.
  • Åklagare föreslås få väcka åtal för kränkande fotografering bara om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är motiverat från allmän synpunkt.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Prop. 2012/13:69 Kränkande fotografering