Ett av de skatteförslag som Finansdepartementet har skickat ut på remiss i en promemoria är att löneunderlagsregeln i de så kallade 3:12-reglerna ska ändras. Förslagen i promemorian kan komma med i budgetpropositionen inför budgetåret 2014.

I promemorian skriver Finansdepartementet att utformningen av 3:12-reglerna har inneburit en mycket låg beskattning för vissa delägare i stora fåmansföretag med många delägare och med många anställda. Enligt promemorian har detta har i vissa fall överutnyttjats genom att anställda med mycket litet delägarskap har kunnat omvandla högt beskattade tjänsteinkomster till lägre beskattade utdelningsinkomster.

Finansdepartementet skriver att det finns behov av att skärpa kraven, eftersom överutnyttjandet undergräver 3:12-reglernas legitimitet.

Enligt förslaget i promemorian ska lönebaserat utrymme beräknas bara om delägaren äger en andel i företaget som motsvarar minst 5 procent av kapitalet. I huvudsak ska lönebaserat utrymme beräknas bara om andelsägarens eller någon närståendes löneuttag uppgår till nio inkomstbasbelopp. Det innebär en ändring av 57 kap. 19 § inkomstskattelagen.

Därutöver innehåller promemorian förslag för att begränsa storleken på de lönebaserade utrymmena.

Enligt promemorian finns det samtidigt skäl att i högre grad än i dag stimulera de mindre företagen och förstärka deras incitament att anställa. För att de föreslagna ändringarna inte ska leda till att balansen i beskattningen av delägare i fåmansföretag och enskilda näringsidkare förskjuts föreslås även en höjning av räntenivån för positiv räntefördelning för enskilda näringsidkare.

Finansdepartementets promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2014