Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Brottet egenmäktighet med barn utvidgas

Det blir straffbart att gömma barn för den andre föräldern.

Före jul planerar regeringen att lägga lägga fram en lagrådsremiss med förslag om att utvidga brottet egenmäktighet med barn, enligt rapporter i pressen. Förslaget innebär att det blir straffbart för en förälder att hålla sina barn gömda för den andre vårdnadshavaren. Enligt dagens regler är det olagligt att föra bort ett barn mot den andre vårdnadshavarens vilja, men inte att hålla barnet gömt. I en dom i december 2006 (NJA 2006 s. 708) konstaterade Högsta domstolen att det inte är brottsligt när en förälder håller kvar ett barn mot den andre förälderns vilja på en plats dit vårdnadshavarna ursprungligen har varit överens om att barnet skulle föras.

Riksåklagaren och Åklagarmyndigheten har efterlyst en översyn av lagtexten. Rådmannen Petter Franke fick 2010 i uppdrag av regeringen att utreda straffansvaret för egenmäktighet med barn vid gemensam vårdnad. I betänkandet Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn (SOU 2011:85) föreslog utredningen föreslog att även ”olovliga kvarhållanden” ska kriminaliseras.