Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Felaktig maskering av advokaters hemliga uppgifter

Det kan inte anses lämpligt att maskering av uppgifter som omfattas av advokatsekretess görs av den myndighet som undantaget gäller för. Det slår kammarrätten fast i en dom.

Bakgrunden till beslutet är att förvaltningsrätten i Göteborg beslutade att Skatteverket skulle få göra en revision på en advokatbyrå för att eftersöka och omhänderta handlingar. Advokatbyrån begärde i förvaltningsrätten att vissa uppgifter skulle undantas då de omfattades av advokatsekretess och att chefsjuristen vid Advokatsamfundet skulle ges möjlighet att inträda i målet som intervenient.

Förvaltningsrätten sa nej till intervenient med hänvisning till att det inte finns någon allmän rätt att intervenera i förvaltningsprocesslagen och att chefsjuristen inte skickat någon egen ansökan. Vidare konstaterade förvaltningsrätten att uppgifter om klients identitet, adress samt uppgifter om arvode och utlägg inte omfattas av sekretess. Detta gäller även för advokatbyråns räkenskaper och huvudbok.

Förvaltningsrätten anser däremot att kostnadsberäkningar som advokat i egenskap av offentlig försvarare eller offentligt biträde givit in till domstol ska omfattas av sekretess om det i räkningarna går att identifiera klienternas eventuella motparter.

Advokatbyrån överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg som utom i ett avseende gör samma bedömning som förvaltningsrätten: kammarrätten slår fast att Skatteverket inte ska maskera uppgifter som omfattas av sekretess, utan att detta är förvaltningsrättens uppgift.