Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

HFD prövar ännu ett dubbelbestraffningsfall

Får skattetillägg tas ut efter åtal för skattebrott och försvårande av skattekontroll?

Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat prövningstillstånd i frågan om dubbelbestraffning vid skattetillägg. Det är en dom från Kammarrätten i Stockholm den 6 mars 2013 i tre skattemål (4855-11, 4856-11 och 7420-11) som nu ska prövas. Den fråga i målen som har lett till att HFD har meddelat prövningstillstånd är om ett åtal för skattebrott och försvårande av skattekontroll hindrar att skattetillägg tas ut.

Förvaltningsrätten hade undanröjt vissa påförda skattetillägg med hänvisning till förbudet mot dubbelbestraffning i Europakonventionen och Europadomstolens praxis. Men kammarrätten fann, mot bakgrund av de avgöranden av Högsta domstolen och HFD som förelåg vid tiden för kammarrättens dom, att förbudet mot dubbelbestraffning enligt konventionen inte medförde att de skattetilläggen skulle undanröjas. Därför upphävde kammarrätten förvaltningsrättens dom i fråga om skattetilläggen.

Genom HD:s och HFD:s avgöranden under sommaren har praxis ändrats. Nu ska alltså HFD pröva om åtalet för skattebrott och försvårande av skattekontroll hindrar att skattetillägg tas ut i målet.