Advokatsamfundet har nu lämnat sitt remissvar på Yttrandefrihetskommitténs slutbetänkande En översyn av tryck- och yttrandefriheten.

Samfundet delar kommitténs uppfattning att dagens tryck- och yttrandefrihetsreglering med två olika grundlagar i stort sett fungerar bra. Samtidigt är det, enligt remissvaret, angeläget från rättssäkerhetssynpunkt att grundlagarna förenklas och görs mer lättillgängliga. För att uppnå det behövs en fördjupad översyn av det gällande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga systemet, eftersom Yttrandefrihetskommittén inte tagit ställning i vissa viktiga frågor.

En sådan fråga är integritetsskyddet. Advokatsamfundet vill se en förstärkt skydd för enskildas integritet. Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen bör därför kompletteras med en straffbestämmelse för att göra det möjligt att beivra allvarliga kränkningar av den personliga integriteten.

Läs Advokatsamfundets remissvar.