I en intervju i Sveriges radios Ekot den 7 januari sade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg att Sverige enligt samfundets mening borde införa bestämmelser som ger starkare skydd för den personliga integriteten i medierna. Ett skäl för detta är att Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Europadomstolens praxis innebär att Sverige är skyldigt att skapa ett effektivt skydd för de mänskliga rättigheterna.

Advokatsamfundet förklarade i sitt remissvar på Yttrandefrihetskommitténs slutbetänkande En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55) den 21 december att det finns ett behov av att kunna beivra allvarliga kränkningar av den personliga integriteten straffrättsligt. Det gäller oavsett att det finns ett väl fungerande system för självsanering av medierna genom Allmänhetens pressombudsman, Pressens Opinionsnämnd och Granskningsnämnden för radio och TV.

När det gäller behovet att införa en straffbestämmelse med förstärkt integritetsskydd hänvisar Advokatsamfundet till Integritetsskyddskommittén, som kom fram till att ett sådant behov finns i sitt betänkande SOU 2008:3.

Inslag med Anne Ramberg i Ekot den 7 januari

Advokatsamfundets remissvar på Yttrandefrihetskommitténs slutbetänkande