Trots en viss ökning av antalet anmälningar mot advokater fann Advokatsamfundets disciplinnämnd att betydligt färre advokater begått allvarliga fel under 2012 än året innan. Inte någon advokat uteslöts ur samfundet, och antalet varningar minskade också kraftigt.

Endast 73 avgjorda ärenden under 2012 ledde till någon påföljd för de anmälda advokaterna. Motsvarande siffra 2011 var 136. Särskilt minskade de allvarligaste påföljderna, uteslutning (inte någon under 2012, jämfört med 1 2011), varning med straffavgift (8 under 2012 jämfört med 26 2011) samt varning (10 under 2012, jämfört med 31 2011). Den vanligaste påföljden var erinran, som utdelades till 55 advokater (att jämföra med 78 under 2011)

De allra flesta anmälningarna avgjordes i någon av disciplinnämndens tre prövningsavdelningar. 118 ärenden togs upp i disciplinnämnden i plenum.

– Särskilt glädjande är det att yngre och nyblivna advokater sällan ställs inför disciplinnämnden. Det visar att satsningen på etikutbildningen verkligen gett resultat, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en kommentar.

Under det senaste decenniet har Advokatsamfundet satsat långsiktigt på att öka kunskaperna i advokatetik hos både advokater och biträdande jurister. År 2004 införde Advokatsamfundet krav på avlagd advokatexamen för att kunna beviljas inträde i Advokatsamfundet, där tyngdpunkten ligger på etiska frågor. Samma år infördes också ett krav på professionell vidareutbildning för alla verksamma advokater, vilket innebär att de varje år har att genomgå minst 18 timmars utbildning.

Totalt fick Advokatsamfundets disciplinnämnd under 2012 ta emot 567 disciplinanmälningar. Det är 70 fler än under 2011. Samtidigt är den långsiktiga trenden att det blir färre anmälningar trots att advokatkåren växer kraftigt.

Statistik över disciplinärenden 2012

 

Föregående års siffror anges inom parentes.

 

Inkomna disciplinanmälningar:               567 (497)

 

Av styrelsen upptagna disciplinärenden: 14 (47)

 

Slutbehandlade ärenden:

 

Disciplinnämnden              Prövningsavdelningarna               Totalt

118 (215)                              434 (281)                                         552 (496)

 

 

Beslut                                                      

Uteslutning                             0        (1) 

Varning med straffavgift        8      (26)

Varning                                 10      (31)

Erinran                                  55      (78)

Totalt                                    73    (136)

 

Uttalande                                6        (6)

Ingen åtgärd                         20      (29)

Avskrivning/avvisning/         19      (44)
avslag

 

Allmänt om disciplinverksamheten

Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och hos dessa anställda biträdande jurister. Ett disciplinärt ingripande mot en advokat inleds i allmänhet genom en anmälan från en klient eller någon annan som har intresse i saken. Advokatsamfundets styrelse kan också hänskjuta ett ärende till disciplinnämnden på eget initiativ. Disciplinnämnden består av elva ledamöter: åtta som väljs av samfundet och tre offentliga representanter som utses av regeringen. Normalt tas en anmälan om disciplinärt ingripande först upp på en prövningsavdelning inom disciplinnämnden. En prövningsavdelning består av tre ledamöter, varav en offentlig representant. Är prövningsavdelningen enig om att påföljd inte är aktuell och enig om innehållet i beslutet, så får prövningsavdelningen avgöra ärendet. I annat fall ska ärendet hänskjutas till hela disciplinnämnden.

De påföljder som kan komma i fråga är uteslutning, varning med straffavgift, varning och erinran. I fall där en påföljd inte anses nödvändig kan en prövningsavdelning eller disciplinnämnden kan göra ett uttalande. Principiellt intressanta avgöranden av disciplinnämnden publiceras i tidskriften Advokaten och på Advokatsamfundets webbplats.

Det bör uppmärksammas att en påföljd kan vara gemensam för flera ärenden och att flera påföljder kan förekomma i ett ärende.