Regeringen har i dag beslutat överlämna ett förslag till ny lag om skydd av personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna får eller skickar inom ramen för det polisiära och straffrättsliga samarbetet i Europa på remiss till Lagrådet. 

Lagen syftar till att ytterligare förstärka skyddet för enskilda när brottsbekämpande myndigheter utbyter information över gränserna, genom att precisera hur personuppgifter som utbyts får behandlas. Genom lagen genomförs de återstående delarna av det så kallade dataskyddsrambeslutet i svensk rätt.

Lagrådsremissen innehåller även förslag till en ny lag om tystnadsplikt för anställda vid Europol, som innebär att brott mot tystnadsplikten blir straffbelagt. Den nya lagen innebär att det så kallade Europolrådsbeslutet också är helt genomfört.