Efter nästan tio års förhandlingar ser EU ut att närma sig ett direktiv om rätten för misstänkta att få en advokat.  Det är Coreper, de ständiga representanternas kommitté vid Europeiska rådet, som nu ger sitt stöd till EU-parlamentets, rådets och kommissionens förslag om gemensamma regler om att brottsmisstänkta ska ha rätt att samråda med och företrädas av advokat. Även personer som belagts med en europeisk arresteringsorder ska ha rätt till advokat, både i det utfärdande landet och i det land som ska sköta utlämningen.

Förutom regler om misstänktas rätt till advokat innehåller förslaget också bestämmelser om att misstänktas kommunikation med advokat är konfidentiell, rätten för frihetsberövade personer att kommunicera med utomstående och med sitt lands konsulat och att anhöriga ska underrättas när någon frihetsberövas. Förslaget tar också upp vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att misstänktas rättigheter ska få inskränkas.

Det föreslagna direktivet om rätten till advokat utgör en del i den färdplan för gemensamma processuella rättigheter som antogs av rådet 2009.